مجموعه کار ها

نمونه کار ها

طرح درب ساختمان

آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: بهمن ماه 97

Read More

طراحی و نقاشی سقف کاذب

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: دی ماه 1397

Read More

طرح مار و گل درب ساختمان

    آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: دی ماه 1397

Read More

طرح سنگ درب ساختمان

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: دی ماه 1397

Read More

طراحی و نقاشی مار و گل درب ساختمان

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: ارديبهشت ماه 1397

Read More

طراحی و نقاشی نمای سنگ درب ساختمان

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: ارديبهشت ماه 1397

Read More

طراحی و نقاشی گل پیچک درب ساختمان

    آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: ارديبهشت ماه 1397

Read More

طراحی و نقاشی گل و برگ درب ساختمان و سقف کاذب

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: ارديبهشت ماه 1397

Read More

طراحی سی مرغ درب ساختمان

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: آذر ماه سال 1396

Read More

طراحی و نقاشی درب و نردبان ساختمان

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: آذر ماه سال 1396

Read More

نمای سنگ درب ساختمان

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: 19 ارديبهشت 1396  

Read More

طراحی و نقاشی دیوار و سقف کاذب

  آقای موسی عقیانی نقاش ساختمان و نقاش کناف شماره تماس: 09194481816 تاریخ: دی ماه سال 1388

Read More